Jaką dokumentację na wniosek rodzica może udostępnić poradnia psychologiczno- pedagogiczna?

Jaką dokumentację na wniosek rodzica może udostępnić poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Stan prawny na dzień: 26.02.2020 r.

Wpis na blogu nie stanowi porady prawnej. Artykuł odnosi się do ogólnej sytuacji prawnej, dlatego nie może stanowić rozwiązania dla indywidualnego problemu. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, zapraszam do kontaktu.

 

W przypadku dokumentacji psychologicznej, należy pamiętać o tym, że jest ona objęta tajemnicą zawodową. Co w sytuacji, gdy dziecko jest pacjentem w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, a jego rodzic wystąpi z wnioskiem o udzielnie informacji związanej z tą terapią lub w ogóle wydania dokumentacji? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w moim dzisiejszym artykule.

 

 

Opinie i informacje wydawane/udzielane przez poradnię

 

Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym publiczne poradnie specjalistyczne, udzielają dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Taką definicję możesz znaleźć w § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 01.02.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

 

Poradnia na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, którego sprawa dotyczy, wydaje:

 

  • opinię w sprawach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”, w ustawiez dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), zwanej dalej „ustawą Prawo oświatowe”, w ustawiez dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw,
  • inne opinie, związane z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży,
  • informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

Procedura wydawania opinii przez poradnię określona jest w § 5 powołanego przeze mnie rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem:

1.  Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

2.  Osoba składająca wniosek, o której mowa w ust. 1, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki – także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

3.  Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

4.  Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym w ust. 1, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

5.  W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, o których mowa w ust. 2, informując o tym osobę składającą wniosek.

Z kolei w § 6 ust. 1 wskazane jest, co opinia powinna zawierać.

Dokumentacja psychologiczna a tajemnica zawodowa

 

Dokumentacja psychologiczna nie jest tożsama z dokumentacją medyczną. Dokumentacja psychologiczna dzieli się na poufną– notatki psychologa, protokoły badania, kwestionariusze, wytwory klienta oraz jawną– opinie psychologiczne, które udostępnia się Pacjentowi.

 

ZGODA PACJENTA JEST KONIECZNYM WARUNKIEM UJAWNIENIA TEJ DOKUMENTACJI!

 

W przypadku pacjentów małoletnich, takiej zgody udzielają:

 

– dziecko poniżej 16 roku życia, jego rodzice (przedstawiciel ustawowi),

– dziecko od 16 roku życia do osiągnięcia pełnoletności – dziecko i rodzice (przedstawiciele ustawowi).

 

Uwaga! W przypadku, gdy rodzice są po rozwodzie albo tworzyli związek partnerski, taką zgodę należy uzyskać od rodzica, który ma pełną władzę rodzicielską.

 

Czy poradnia może udostępnić na wniosek rodzica np. testy psychologiczne tj. dokumentację badań diagnostycznych dziecka?

 

Odpowiedź brzmi: NIE. Testy diagnostyczne są objęte ochroną poufności narzędzi diagnostycznych stosowanych przez specjalistów.

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z 08.06.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, zadaniem samorządu psychologów jest w szczególności m.in. dbałość o przestrzeganie standardów wykonywania zawodu psychologa; nadzór nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej psychologa; ochrona prawna metod i narzędzi psychologicznych.

 

Komisja Ekspertów ustala i aktualizuje listę metod i narzędzi psychologicznych zastrzeżonych wyłącznie do stosowania przez psychologów. Krajowa Rada Psychologów sprawuje nadzór nad warunkami stosowania, rozpowszechniania i nabywania metod i narzędzi psychologicznych (art. 19 ustawy o zawodzie psychologa).

 

Rodzic może złożyć wniosek o udzielenie informacji o wynikach diagnozy (§ 6 ust. 2 ww. rozporządzenia).

 

Podsumowując: Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydaje jedynie ogólne opinie, informacje dot. terapii dziecka. Udostępnienie dokumentacji psychologicznej z terapii jest możliwe tylko za zgodą dziecka i rodziców albo tylko rodziców (wskazana przeze mnie powyżej granica wieku). Należy też pamiętać o tym, że udostępnia się tylko dokumentację jawną.

 

Dziękuję Ci za poświęcony czas. Liczę, że mój artykuł okazał się dla Ciebie przydatny.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dot. stanu zdrowia małoletniego pacjenta/klienta oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, to absolutne „must have” psychologa/psychoterapeuty będącego administratorem tych danych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dot. stanu zdrowia małoletniego pacjenta/klienta oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, to absolutne „must have” psychologa/psychoterapeuty będącego administratorem tych danych. Zapraszam Cię do zapoznania się z propozycją dot. zakupu wzoru takiego dokumentu, skonkretyzowanego na potrzeby Twojej branży i charakteru prowadzonej działalności, tutaj. Zapoznaj się też z pozostałymi produktami dedykowanymi dla tej branży, tutaj.

 

Jeżeli masz swoje przemyślenia i wnioski, to zachęcam do podzielenia się nimi w komentarzu lub napisania do mnie wiadomości e-mail🙂

Udostępnij

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij

Tagi wpisu

Kategorie

Popularne wpisy