Regulamin

NOWA WERSJA REGULAMINU OBOWIĄZUJĄCA OD 28.12.2023 R.

Spis treści

1. DEFINICJE POJĘĆ

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU I POBRANIA TREŚCI CYFROWYCH, ODBYCIA KONSULTACJI ONLINE

4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.KONSULTACJE PRAWNE ONLINE

6. NEWSLETTER

7. CENY PRODUKTÓW/KONSULTACJI ONLINE I FORMY PŁATNOŚCI

8. NIEZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH Z UMOWĄ

9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

11. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

12. OPINIE

13. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15. ZMIANY REGULAMINU

1. DEFINICJE POJĘĆ

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu lub dokonująca zamówienia konsultacji prawnej online przez formularz do zapisu na e-konsultacje lub dokonująca zapisu na listę subskrybentów newslettera (konsument, przedsiębiorca, przedsiębiorca uprzywilejowany).
 2. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu internetowego i dokonująca zakupu lub dokonująca zamówienia konsultacji prawnej online przez formularz do zapisu na e-konsultacje w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego).
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 z indeksem 1 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nie korzysta ze Sklepu internetowego lub zapisu na e-konsultacje w ramach prowadzonej działalności zawodowej (zwany dalej Przedsiębiorcą uprzywilejowanym) – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupu lub dokonująca zamówienia konsultacji prawnej online przez formularz do zapisu na e-konsultacje – w zakresie nie związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z charakteru zakupionego dostępu do Produktu lub zamówionej e-konsultacji wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z innymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności Polityką Prywatności i Polityką plików cookies.
 6. Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.kancelaria-oz.pl/sklep/, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów.
 7. Treści cyfrowe – dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, polegają natomiast na pojedynczej dostawie określonego fragmentu lub fragmentów treści cyfrowych za pośrednictwem linku do pobrania wysyłanego Klientowi.
 8. Produkt – produkty zawierające treści cyfrowe w postaci wzorów dokumentów oraz e-booków, prezentowane w ramach Sklepu, będące przedmiotem umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
 9. Konsultacja prawna online/Usługa – usługa dostępna na stronie internetowej: https://www.kancelaria-oz.pl/konsultacje/, będąca przedmiotem umowy o świadczenie Usług zawarta przez Klienta z Usługodawcą.
 10. Umowa o dostarczanie treści cyfrowych – umowa związana z dostarczaniem Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu.
 11. Umowa o świadczenie Usług – umowa o świadczenie konsultacji prawnych online (rozmowa telefoniczna, spotkanie online na platformie Google Meet) za pośrednictwem strony internetowej:https://www.kancelaria-oz.pl/konsultacje/.
 12. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Klienta, polegająca na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail z informacją o promocjach i ofertach Usługodawcy. Usługodawca w zamian za zapis na listę subskrybentów newslettera za pomocą niektórych formularzy dostępnych na jego stronie internetowej, przesyła bezpłatnie na rzecz Klienta Produkty zawierające treści cyfrowe, a tym samym Usługodawca zawiera z Klientem umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci materiałów udostępnianych w zamian za subskrypcję newslettera.
 13. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2023, poz. 1610 t. j. z późn. zm.).
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 poz. 287 z późn. zm.).
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020, poz. 344 z późn. zm.).
 16. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2022, poz. 1648 z późn. zm.)
 17. Właściciel Sklepu/Usługodawca – Oktawia Zarzecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Oktawia Zarzecka, Kajetanów 75A, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-182-50-61, REGON: 382246038.
 18. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Produktów lub dokonania zamówienia konsultacji prawnej online przez formularz do zapisu na e-konsultacje, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu/Usługodawcą Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://www.kancelaria-oz.pl/sklep/ prowadzony jest przez Właściciela Sklepu. Z Właścicielem sklepu można się skontaktować:
 2. Klient może zapisać się na konsultacje prawne online po dokonaniu wyboru daty i godziny spotkania online lub rozmowy telefonicznej, a także po uzupełnieniu odpowiednich pól formularza dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://www.kancelaria-oz.pl/konsultacje/.
 3. Informacje o Produktach lub Usługach podane na stronie internetowej Właściciela sklepu/ Usługodawcy, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów, a także zapisu na konsultacje prawne online określa niniejszy Regulamin.
 5. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego wyłączenia sprzedaży z przyczyn technicznych.
 6. Zamówienie Usługi za pośrednictwem narzędzi dostępnych na stronie internetowej do automatyzacji procesów składania zamówienia (e-konsultacja) odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego ich wyłączenia z przyczyn technicznych.
 7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • warunki i zasady składania Zamówień w ramach Sklepu lub za pośrednictwem e-kalendarza w przypadku konsultacji prawnych online,
  • zasady zawierania Umów o dostarczanie treści cyfrowych lub Umów świadczenia usług, których przedmiotem są określone Produkty lub Usługi,
  • świadczenie usługi newslettera (w tym zawierania umowy o dostarczanie bezpłatnych treści cyfrowych w zamian za zapis na listę subskrybentów newslettera tzw. umowy „opłacone” danymi osobowymi),
  • procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od tych Umów (Konsument i Przedsiębiorca Uprzywilejowany),
  • zasady weryfikacji opinii Klientów i prezentowania ich na stronie internetowej.
 8. Warunkiem korzystania ze Sklepu oraz Usługi e-konsultacji jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia i realizacji Zamówienia.
 9. Właściciel Sklepu/Usługodawca udostępnia Klientowi Regulamin nieodpłatnie przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego lub Usługi e-konsultacji. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU I POBRANIA TREŚCI CYFROWYCH, ODBYCIA KONSULTACJI ONLINE

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego lub Usługi konsultacji online możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
  • posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows, Android, Mac OS.
  • zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies oraz
  • posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 2. Klient może składać zamówienia na poszczególne Produkty pod warunkiem posiadania programów spełniających wymagania techniczne pozwalające na pobranie Produktów zawierających treści cyfrowe tj. wzorów dokumentów czy też e-booków (pliki doc, docx, pdf). Powyższe dotyczy też Produktów bezpłatnych, które Klient pobiera w zamian za zapis na listę subskrybentów newslettera.
 3. W przypadku, gdy Klient korzysta z Usługi konsultacji online na platformie Google Meet, oprócz wymagań określonych w ust. 1 pkt a-c powyżej, konieczne jest także wyposażenie urządzenia w mikrofon, ewentualnie słuchawki oraz kamerę internetową. Szczegółowa informacja dot. wzięcia udziału w konsultacji zostanie wysłana Klientowi przed wideokonsultacją. Klient przed skorzystaniem z Usługi sprawdza, czy posiadanego przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Klienta, należy zwrócić się do Właściciela sklepu internetowego.
 4. W przypadku, gdy Klient korzysta z formularza zapisu na konsultację online i dokona wyboru kontaktu telefonicznego, konieczne jest posiadanie aktywnego numeru telefonu.
 5. Usługodawca informuje, że problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym lub innym, z którego korzysta Klient (firewalle – blokady, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Klientowi dostęp do Usług konsultacji online.
 6. Ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego i innych, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usługi konsultacji online.

4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W celu zamówienia Produktu za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://www.kancelaria-oz.pl/sklep/, a następnie dokonać wyboru Produktu podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Produktów (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Produktów do koszyka.
 3. Szczegółowe opisy Produktów dostępne są po przejściu na stronę konkretnego Produktu, gdzie wskazane są także kategorie Produktów oraz tagi określające słowa kluczowe związane z Produktem. Powyższe rozwiązania mają ułatwić Klientowi wybór Produktu.
 4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  • imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – także firmy (nazwy) przedsiębiorcy, nr NIP, w razie potrzeby imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
  • kraju/regionu,
  • ulicy,
  • kodu pocztowego,
  • miasta/miejscowości,
  • numeru telefonu,
  • adresu e-mail,
  • nazwy konta użytkownika (w przypadku, gdy Klient takie konto posiada) lub opcjonalnie oznaczyć checkbox „Stworzyć konto”,
  • opcjonalnie złożyć uwagi do Zamówienia,
  • opcjonalnie oznaczyć checkbox z zapisem na newsletter,
  • a także akceptacja Regulaminu, Polityki Prywatności oraz odznaczenia okienek wymaganych, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 5. W procesie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest także dokonać wyboru formy płatności za zamówione Produkty.
 6. Dobrowolne oznaczenie checkboxa z zapisem na newsletter w procesie składania zamówienia łączy się z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o promocjach i ofertach Właściciela sklepu. Klient może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie w przycisk „Anulowanie subskrypcji” dostępny w każdej wiadomości e-mail w ramach przesyłania newslettera lub wysłać do Właściciela bezpośrednio wiadomości z takim żądaniem.
 7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, zarówno ich rodzaju i liczby (ilości), jak również formy płatności.
 8. Klient, dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, że zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.
 9. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie także podsumowanie Zamówienia – „Twoje Zamówienie”.
 10. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
  • przedmiot Umowy o dostarczanie treści cyfrowych – nazwę Produktu/-ów,
  • jednostkową i łączną cenę za zamówione Produkty,
  • wybraną metodę płatności.
 11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 12. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma informację zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 13. Umowa o dostarczanie treści cyfrowych jest zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta informacji, o której mowa w ust. 10 oraz dokonania płatności. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail informację o zakończeniu realizacji Zamówienia wraz z dostępem do zakupionego Produktu.
 14. Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla niego indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem Użytkownika”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów. Żeby dokonać rejestracji należy podać dane:
  • nazwa użytkownika,
  • e-mail,
  • hasło,
  • powtórzyć hasło.
 15. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.
 16. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. zmieniać swoje hasło.
 17. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
 18. Klient po wysłaniu na jego e-mail/zamieszczeniu zamówionego Produktu na założonym przez niego Koncie ma możliwość nieograniczonego pobrania Produktu przez okres 7 dni.
 19. Właściciel Sklepu ma prawo usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania Produkty osobom trzecim.

5.KONSULTACJE PRAWNE ONLINE

 1. W celu zamówienia konsultacji prawnej online należy wejść na stronę internetową: https://www.kancelaria-oz.pl/, a następnie wybrać bezpośrednio zakładkę z podstroną „Konsultacje”(https://www.kancelaria-oz.pl/konsultacje/), gdzie znajduje się formularz e-rezerwacji konsultacji lub przejść do innych podstron, do tych sekcji, gdzie znajduje się przycisk „Zarezerwuj konsultację”, po kliknięciu w ten przycisk następuje przekierowanie do podstrony z formularzem e-rezerwacji konsultacji oraz należy dokonać:
  • wyboru daty i godziny konsultacji,
  • następnie uzupełnić formularz informacyjny o dane zawarte w polach obowiązkowych:
   • imię,
   • nazwisko,
   • adres e-mail,
   • ulica,
   • numer domu,
   • kod pocztowy,
   • miasto,

   a także dane zawarte w polach dobrowolnych:

   • nazwa firmy (konieczne do wystawienia faktury VAT),
   • NIP (konieczne do wystawienia faktury VAT),
   • numer telefonu,
   • numer mieszkania,
  • należy wybrać także formę konsultacji: Google Meet lub rozmowa telefoniczna,
  • na tym etapie, należy również zapoznać się i zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności, odznaczyć obowiązkowe checkboxy zgody, ewentualnie dobrowolny checkbox zapisu na newsletter, uzupełnić pole na dodatkowe informacje lub pytania, potwierdzić wskazane dane i zgody przez kliknięcie w przycisk „Zamawiam i płacę” lub w sytuacji, gdy chcemy zmienić datę i godzinę konsultacji, należy kliknąć w przycisk „Cofnij”,
  • po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, następuje przekierowanie na stronę internetową pośrednika e-płatności: Przelewy24, gdzie należy dokonać wyboru metody płatności. W zależności od wybranego sposobu płatności, zostaną wyświetlone dalsze komunikaty, a także po dokonaniu zapłaty Klient otrzyma na e-mail wiadomość z potwierdzeniem zaakceptowania terminu konsultacji oraz zawarcia umowy o świadczenie Usług. W przypadku wyboru formy konsultacji na platformie Google Meet, Klient w ciągu 24 godzin od otrzymania wskazanej wyżej wiadomości e-mail otrzyma wygenerowany link na spotkanie online na wskazany adres e-mail.
 2. Dobrowolne oznaczenie checkboxa z zapisem na newsletter w procesie składania zamówienia łączy się z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o promocjach i ofertach Usługodawcy. Klient może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie w przycisk „Anulowanie subskrypcji” dostępny w każdej wiadomości e-mail w ramach przesyłania newslettera lub wysłać do Usługodawcy bezpośrednio wiadomości z takim żądaniem.
 3. Klient po przejściu ścieżki składania zamówienia, aż do kroku wskazanego w ust. 1 lit. e i jego finalizacji poprzez ostateczne potwierdzenie zamówionej Usługi i kliknięcie w przycisk „Zamawiam i płacę” ma świadomość, że zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Usługodawcy zapłaty.
 4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy o świadczenie usług, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Jeżeli Klient po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem konsultacji (ust.1 lit. e) uzna, że nie chce w niej uczestniczyć ma możliwość jej odwołania poprzez wysłanie e-maila zwrotnego z taką informacją, z zastrzeżeniem ust. 7.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, gdy Klient dokonał zapłaty w drodze przelewu elektronicznego, Usługodawca zwraca mu środki pieniężne w ciągu 7 dni roboczych na jego rachunek bankowy.
 7. Jeżeli Klient nie odwoła konsultacji 24 godziny przed umówionym terminem konsultacji (w przypadku terminów poniedziałkowych – w poprzedzający piątek do godz. 18:00, zaś w przypadku terminów następujących po dniu świątecznym – w ostatni poprzedzający je dzień roboczy do godziny 18:00) i nie pojawi się na umówionej konsultacji na Google Meet lub zaplanowanej rozmowie telefonicznej, to wpłacona kwota w drodze przelewu elektronicznego – nie podlega zwrotowi.
 8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7 Klient może opcjonalnie wybrać zmianę terminu konsultacji. Zmiana terminu konsultacji może nastąpić tylko jeden raz. Jeżeli Klient dokona zmiany terminu konsultacji i następnie nie pojawi się na umówionej konsultacji na Google Meet lub zaplanowanej rozmowie telefonicznej, wówczas odpowiednie zastosowanie w zakresie konsekwencji takiego zachowania znajdą postanowienia z ust. 7.
 9. Osoba zamawiająca konsultację odpowiada za wskazanie nieprawidłowych danych uniemożliwiających realizację zamówienia, w szczególności błędy w numerze telefonu, adresie e-mail, a w razie zamawiania konsultacji przez osoby trzecie, a nie przez bezpośrednich Klientów, za brak przekazania informacji Klientowi o zamówionej dla niego Usłudze. W tym zakresie Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności, gdy w wyniku niewyjaśnienia tych okoliczności, finalnie nie dojdzie do realizacji Usługi.

6. NEWSLETTER

 1. Właściciel sklepu w zamian za podanie danych: adres e-mail i imię oraz wyrażenie zgody na realizację usługi newslettera, może dostarczać Klientowi bezpłatne Produkty zawierające treści cyfrowe.
 2. Klient otrzymuje dostęp do bezpłatnych Produktów zawierających treści cyfrowe po wypełnieniu formularza zapisu na newsletter, w którym wyraźnie wskazane jest, że jego dobrowolne wypełnienie wiąże się z przesłaniem takich treści cyfrowych.
 3. Po przesłaniu uzupełnionego formularza i dołączeniu do listy subskrybentów newslettera, pomiędzy Właścicielem sklepu a Klientem zostaje zawarta umowa o dostarczanie treści cyfrowych tj. bezpłatnych Produktów zawierających treści cyfrowe w zamian za subskrybcję newslettera.
 4. Właściciel sklepu wykonuje umowę o dostarczanie treści cyfrowych poprzez doręczenie Klientowi linku do pobrania treści cyfrowych. Do pobrania tych Produktów konieczne jest spełnienie warunków technicznych określonych w punkcie 3 ust. 2 Regulaminu.
 5. Jeżeli Klient nie chce zapisywać się na listę subskrybentów newslettera o której mowa powyżej, a chce otrzymać Produkt objęty usługą zapisu na newsletter, może na adres e-mail wskazany przez Właściciela sklepu, wysłać prośbę o przesłanie mu Produktu w wersji odpłatnej w kwocie 39,00 zł brutto. Wtedy po uiszczeniu przez Klienta ww. ceny na wskazany przez Właściciela sklepu numer rachunku bankowego, Klient otrzymuje link do Pobrania tego Produktu. Pomiędzy stronami w chwili uiszczenia przez Klienta ceny, dochodzi do zawarcia umowy o dostarczanie odpłatnych treści cyfrowych.

7. CENY PRODUKTÓW/KONSULTACJI ONLINE I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów w sklepie internetowym oraz Konsultacji prawnej online zamieszczone na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów/Konsultacji prawnej online prezentowanych na stronie internetowej, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej. Obniżenie ceny następuje przy uwzględnieniu obowiązujących Sprzedawcę przepisów prawnych i będzie komunikowane w sposób w nich zastrzeżony.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty/Usługi:
  • przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Udostępnienie (przesłanie) zamówionego Produktu nastąpi w ciągu 24 godzin po wpłynięciu środków pieniężnych na konto Właściciela sklepu;
  • przelewem elektronicznym – w przypadku konsultacji prawnych online, dostępna jest tylko taka forma płatności; płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu Przelewy24 – na przelewie w polu „Tytuł” zostanie automatycznie wygenerowany numer Płatności. Udostępnienie (przesłanie) zamówionego Produktu lub linku na spotkanie online na platformie Google Meet i przeprowadzenie spotkania w wyznaczonym terminie lub realizacja rozmowy telefonicznej w wyznaczonym terminie, nastąpi po otrzymaniu przelewu. Regulamin e-płatności realizowany przez pośrednika płatności internetowych, dostępny jest pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.
 4. Dokonując zapłaty za Produkt Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych. Do każdego Zamówienia Produktu/Usługi wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej.

8. NIEZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH Z UMOWĄ

 1. Jeżeli treść cyfrowa jest niezgodna z umową, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową. W załączeniu znajduje się wzór formularza, z którego konsument może skorzystać w tym zakresie (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 2. Właściciel sklepu może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Właściciela sklepu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Właściciela sklepu uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej zgodnej z umową.
 3. Właściciel sklepu doprowadza treść cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Właściciel sklepu został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową ponosi Właściciel sklepu.
 4. W przypadku niezgodności treści cyfrowej z umową, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje także prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  • Właściciel sklepu nie doprowadził treści cyfrowej do zgodności z umową;
  • brak zgodności treści cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Właściciel sklepu próbował doprowadzić treść cyfrową do zgodności z umową;
  • brak zgodności treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową;
  • z oświadczenia Właściciela sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.
 5. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej niezgodnej z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej zgodnej z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa pozostawała niezgodna z umową.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej z umową jest nieistotny.
 7. Po odstąpieniu od umowy Właściciel sklepu nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego w trakcie korzystania z treści cyfrowej dostarczonej przez Właściciela sklepu, z wyjątkiem treści, które:
  • są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową, która stanowiła przedmiot umowy;
  • dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego w trakcie korzystania z treści cyfrowej, która stanowiła przedmiot umowy;
  • zostały połączone przez Właściciela sklepu z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  • zostały wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego wspólnie z innymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 8. Właściciel sklepu udostępnia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na jego żądanie i na swój koszt, w terminie 14 dni oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego w trakcie korzystania z treści cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści o których mowa w ust. 7 pkt a-c powyżej.
 9. Właściciel sklepu może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Właściciela sklepu.
 10. Właściciel sklepu nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa była niezgodna z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany z niej faktycznie korzystał.
 11. Właściciel sklepu jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 12. Właściciel sklepu ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 13. Właściciel sklepu dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. Szczegóły związane z odpowiedzialnością Właściciel sklepu za zgodność treści cyfrowej z umową uregulowane są w Rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.
 15. Informacje dotyczące zmiany treści cyfrowej przez Właściciela sklepu są dopuszczalne na warunkach określonych w Rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.

9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

 1. Właściciel Sklepu/Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia właściwego działania strony internetowej i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu, które zostaną zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu/Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: o.zarzecka@kancelaria-oz.pl.
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej, Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony internetowej.
 4. Właściciel Sklepu/Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej wpłynięcia.

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: Kajetanów 75a, 26-050 Zagnańsk, woj. świętokrzyskie lub za pomocą adresu e-mail: zarzecka@kancelaria-oz.pl. Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie ma w tym zakresie obowiązku.
 2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:
  • świadczenia Usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Właściciel sklepu wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela sklepu utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  • umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Właściciel sklepu rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela sklepu utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Właściciel sklepu przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, taką umowę uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 5. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od Umowy.
 6. Odstąpienie przez Konsumenta od Umowy nie wiąże się z ponoszeniem przez niego kosztów, chyba że przepisy ustawy o prawach konsumenta wyraźnie na to wskazują.
 7. Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na takich samych zasadach jak konsumentowi.

11. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Klient, korzystając ze strony internetowej zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i niepowielania treści zabronionych przez przepisy prawa, tj. takich, które mają charakter obraźliwy lub wulgarny, nawołują do przemocy lub do innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze strony internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów,
  • niewykorzystywania strony internetowej do przesyłania lub zamieszczania w jej ramach niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
  • korzystania z całości treści zamieszczonych na stronie internetowej wyłącznie na użytek osobisty,
  • korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

12. OPINIE

 1. Na stronie internetowej Sklepu, po wejściu w konkretny Produkt obok zakładki zawierającej opis Produktu dostępna jest zakładka „Opinie”, gdzie Klient ma możliwość pozostawienia swojej opinii, po uzupełnieniu obowiązkowych pól: „Twoja opinia”, „Nazwa”, „E-mail”, a dodatkowo może pozostawić ocenę (zaznaczyć odpowiednią ilość gwiazdek).
 2. Pozostawienie opinii, o której mowa w ust. 1 powyżej, może nastąpić dopiero wtedy, gdy dokonano zakupu tego konkretnego Produktu, po zawarciu Umowy o dostarczanie treści cyfrowych. Taką opinię można zamieścić w każdym czasie.
 3. Opinia pozostawiana przez Klienta nie może zawierać treści zabronionych przez przepisy prawa, tj. takich, które mają charakter obraźliwy lub wulgarny, nawołują do przemocy lub do innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. Co więcej, jak wynika z ust. 2, Klient ma możliwość wystawienia opinii dopiero wtedy, gdy dokonał zakupu Produktu. Zakazane jest także zamieszczanie opinii, które mają na celu sztuczne zawyżanie ceny Produktu przez osoby opłacone.
 4. Właściciel sklepu ma prawo dokonywać weryfikacji pozostawionych opinii pod kątem zapisów tego Regulaminu. W przypadku, gdy Klienci mają wątpliwości co do zamieszczonej opinii, mogą zgłosić swoje uwagi Właścicielowi Sklepu, aby ten dokonał ich weryfikacji. W tym zakresie Właściciel sklepu podejmuje odpowiednie działania.
 5. Jeżeli opinia zamieszczona przez Klienta nie spełnia warunków określonym w punkcie 11 niniejszego Regulaminu, Właściciel sklepu może odmówić ich publikacji lub opinię usunąć.
 6. W przypadku opinii, które są zamieszczane bezpośrednio przez Właściciela sklepu na podstronie „Referencje”, a dotyczących także Usług zakupionych bez wykorzystania infrastruktury dostępnej na stronie internetowej, obowiązują takie same wymogi, jak przewidziane powyżej. Inna jest jednak ścieżka pozyskiwania takich opinii, bowiem to Właściciel sklepu po zrealizowaniu usługi w drodze e-mailowej zwraca się z prośbą o wystawienie takiej opinii. Powyższe należy także odnieść do opinii zamieszczanych w wizytówce firmowej Google czy w social media Właściciela sklepu.

13. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności oraz w Polityce plików cookies.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia oraz wszelkie materiały jak: teksty, nagrania, grafiki, logotypy, które zostały zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli (przeniesienie własności praw autorskich, licencja). Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest niezgodne z prawem i zabronione – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, w szczególności:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.Szczegółowe informacje związane z pozasądowymi sposobami rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument znajdzie na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl./Konsument ma także prawo skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Platforma ma pomóc w rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w zakresie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. W stosunku do konsumentów i przedsiębiorców uprzywilejowanych spory sądowe wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Data opublikowania aktualnego Regulaminu: 28.12.2023 r.

15. ZMIANY REGULAMINU

 1. Z zastrzeżeniem zdania następnego Właściciel sklepu zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania strony internetowej, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Produktów/Usług stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu. Zmiany Regulaminu będą zgłaszane Klientom na stronie internetowej.
 2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej lub w innych miejscach do tego przeznaczonych na stronie internetowej informacji o zmianach w Regulaminie, Klient powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja na stronie internetowej po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Klienta.

Załącznik nr 1

Formularz reklamacyjny dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego

……………., dn. …………………..

(miejscowość, data)

Oktawia Zarzecka

prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą

Kancelaria Radcy Prawnego Oktawia Zarzeckaadres do korespondencji:

Kajetanów 75A, 26-050 Zagnańsk

E-mail: o.zarzecka@kancelaria-oz.pl

Imię i nazwisko Konsumenta/Przedsiębiorcy uprzywilejowanego:…………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………..

E-mail: ………………………………………

Telefon: …………………………………….

NIP Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: ……………………………

Formularz reklamacji

Niniejszym zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie w dniu ……………………………… Produkt/Usługa:
…………………………………………………………………………………………………………
jest niezgodny z umową.

Niezgodności z umową polega na ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy o Prawach konsumenta żądam doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi do zgodności z zawartą Umową.

W dalszej kolejności żądam obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, gdy:

 1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 2. Właściciel sklepu nie doprowadził treści cyfrowej do zgodności z umową;
 3. brak zgodności treści cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Właściciel sklepu próbował doprowadzić treść cyfrową do zgodności z umową;
 4. brak zgodności treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową;
 5. z oświadczenia Właściciela sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.

…………………………………..

(Podpis)

Załącznik nr 2

Formularz odstąpienia od umowy dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego

……………., dn. …………………..

(miejscowość, data)

Oktawia Zarzecka

prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą

Kancelaria Radcy Prawnego Oktawia Zarzecka

adres do korespondencji:

Kajetanów 75A, 26-050 Zagnańsk

E-mail: o.zarzecka@kancelaria-oz.pl

Imię i nazwisko Konsumenta/Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: ………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………

Telefon: …………………………………………………

NIP Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: …………………………………….

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy dot. Produktu/Usługi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..* zawartej w dniu …………………………………… .

..……………………………..
(podpis, tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

*należy wybrać umowę zawartą z Konsumentem/Przedsiębiorcą uprzywilejowanym (pozostałe skreślić, jeżeli nie dotyczą) i wskazać dokładnie nazwę Produktu

WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.01.2023 R. DO 27.12.2023 R.

Spis treści

1. DEFINICJE POJĘĆ

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU I POBRANIA TREŚCI CYFROWYCH, ODBYCIA KONSULTACJI ONLINE

4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5. NEWSLETTER

6. CENY PRODUKTÓW/USŁUG I FORMY PŁATNOŚCI

7. NIEZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH Z UMOWĄ

8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

10. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

11. OPINIE

12. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14. ZMIANY REGULAMINU

1. DEFINICJE POJĘĆ

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu lub dokonująca zapisu na listę subskrybentów newslettera (konsument, przedsiębiorca, przedsiębiorca uprzywilejowany).
 2. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu internetowego i dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego).
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 z indeksem 1 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nie korzysta ze Sklepu internetowego w ramach prowadzonej działalności zawodowej (zwany dalej Przedsiębiorcą uprzywilejowanym) – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupu w zakresie nie związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z charakteru zakupionego dostępu do Produktu/Usługi wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z innymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności Polityką Prywatności i Polityką plików cookies.
 6. Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://kancelaria-oz.pl/sklep/, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów lub/i Usług.
 7. Treści cyfrowe – dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, polegają natomiast na pojedynczej dostawie określonego fragmentu lub fragmentów treści cyfrowych za pośrednictwem linku do pobrania wysyłanego Klientowi.
 8. Produkt – produkty zawierające treści cyfrowe w postaci wzorów dokumentów oraz e-booków, prezentowane w ramach Sklepu, będące przedmiotem umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
 9. Usługa – usługi dostępne w Sklepie, będące przedmiotem umowy o świadczenie Usług zawartej przez Klienta z Właścicielem Sklepu.
 10. Umowa o dostarczanie treści cyfrowych – umowa związana z dostarczaniem Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu.
 11. Umowa o świadczenie Usług – umowa o świadczenie usług w postaci: konsultacji prawnych (e-mail, telefon, spotkanie online na platformie Google Meet) oraz realizacji usługi wdrożenia RODO/sporządzenia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu.
 12. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Klienta, polegająca na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail z informacją o promocjach i ofertach Właściciela sklepu. Właściciel sklepu w zamian za zapis na listę subskrybentów newslettera za pomocą niektórych formularzy dostępnych na jego stronie internetowej, przesyła bezpłatnie na rzecz Klienta Produkty zawierające treści cyfrowe, a tym samym Właściciel sklepu zawiera z Klientem umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci materiałów udostępnianych w zamian za subskrypcję newslettera.
 13. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.).
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 poz. 287 z późn. zm.).
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020, poz. 344 z późn. zm.).
 16. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2022, poz. 1648 z późn. zm.).
 17. Właściciel Sklepu – Oktawia Zarzecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Oktawia Zarzecka, Kajetanów 75A, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-182-50-61, REGON: 382246038.
 18. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Produktów/Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://kancelaria-oz.pl/sklep/ prowadzony jest przez Właściciela Sklepu. Z Właścicielem sklepu można się skontaktować:
 2. Informacje o Produktach/Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego wyłączenia sprzedaży z przyczyn technicznych.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • warunki i zasady składania Zamówień w ramach Sklepu,
  • zasady zawierania Umów o dostarczanie treści cyfrowych lub Umów świadczenia usług, których przedmiotem są określone Produkty lub Usługi,
  • świadczenie usługi newslettera (w tym zawierania umowy o dostarczanie bezpłatnych treści cyfrowych w zamian za zapis na listę subskrybentów newslettera tzw. umowy „opłacone” danymi osobowymi),
  • procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od tych Umów (Konsument i Przedsiębiorca Uprzywilejowany),
  • zasady weryfikacji opinii Klientów i prezentowania ich na stronie internetowej.
 6. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia i realizacji Zamówienia.
 7. Właściciel Sklepu udostępnia Klientowi Regulamin nieodpłatnie przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU I POBRANIA TREŚCI CYFROWYCH, ODBYCIA KONSULTACJI ONLINE

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
  • posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows, Android, Mac OS.
  • zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies oraz
  • posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 2. Klient może składać zamówienia na poszczególne Produkty pod warunkiem posiadania programów spełniających wymagania techniczne pozwalające na pobranie Produktów zawierających treści cyfrowe tj. wzorów dokumentów czy też e-booków (pliki doc, docx, pdf). Powyższe dotyczy też Produktów bezpłatnych, które Klient pobiera w zamian za zapis na listę subskrybentów newslettera.
 3. W przypadku, gdy Klient korzysta z Usługi wideokonsultacji na platformie Google Meet, oprócz wymagań określonych w ust. 1 pkt a-c powyżej, konieczne jest także wyposażenie urządzenia w mikrofon, ewentualnie słuchawki oraz kamerę internetową. Szczegółowa informacja dot. wzięcia udziału w konsultacji zostanie wysłana Klientowi przed wideokonsultacją. Klient przed skorzystaniem z Usługi sprawdza, czy posiadanego przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Klienta, należy zwrócić się do Właściciela sklepu internetowego.

4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zamówienia Produktu lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://kancelaria-oz.pl/sklep/, a następnie dokonać wyboru Produktu lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Produktów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Produktów lub Usług do koszyka.
 3. Szczegółowe opisy Produktów/Usług dostępne są po przejściu na stronę konkretnego Produktu/Usługi, gdzie wskazane są także kategorie Produktów/Usługi oraz tagi określające słowa kluczowe związane z Produktem/Usługą. Powyższe rozwiązania mają ułatwić Klientowi wybór Produktu/Usługi.
 4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  • imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – także firmy (nazwy) przedsiębiorcy, nr NIP, w razie potrzeby imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
  • kraju/regionu,
  • kodu pocztowego,
  • miasta/miejscowości,
  • numeru telefonu,
  • adresu e-mail,
  • nazwy konta użytkownika (w przypadku, gdy Klient takie konto posiada) lub opcjonalnie oznaczyć checkbox „Stworzyć konto”,
  • opcjonalnie złożyć uwagi do Zamówienia,
  • opcjonalnie oznaczyć checkbox z zapisem na newsletter,
  • a także akceptacja Regulaminu, Polityki Prywatności oraz odznaczenia okienek wymaganych, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 5. W procesie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest także dokonać wyboru formy płatności za zamówione Produkty lub Usługi.
 6. Dobrowolne oznaczenie checkboxa z zapisem na newsletter w procesie składania zamówienia łączy się z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o promocjach i ofertach Właściciela sklepu. Klient może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie w przycisk „Anulowanie subskrypcji” dostępny w każdej wiadomości e-mail w ramach przesyłania newslettera lub wysłać do Właściciela bezpośrednio wiadomości z takim żądaniem.
 7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów lub Usług, zarówno ich rodzaju i liczby (ilości), jak również formy płatności.
 8. Klient, dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, że zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.
 9. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie także podsumowanie Zamówienia – „Twoje Zamówienie”.
 10. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
  • przedmiot Umowy o dostarczanie treści cyfrowych/Umowy o świadczenie usług – nazwę Produktu/-ów lub Usługi/Usług,
  • jednostkową i łączną cenę za zamówione Produkty/Usługi,
  • wybraną metodę płatności.
 11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie usług, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 12. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma informację zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 13. Umowa o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowa o świadczenie usług jest zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta informacji, o której mowa w ust. 10 oraz dokonania płatności. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail informację o zakończeniu realizacji Zamówienia wraz z dostępem do zakupionego Produktu lub instrukcji realizacji Usługi.
 14. Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla niego indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem Użytkownika”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów. Żeby dokonać rejestracji należy podać dane:
  • nazwa użytkownika,
  • e-mail,
  • hasło,
  • powtórzyć hasło.
 15. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.
 16. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. zmieniać swoje hasło.
 17. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
 18. Klient po wysłaniu na jego e-mail/zamieszczeniu zamówionego Produktu/Usługi na założonym przez niego Koncie ma możliwość nieograniczonego pobrania Produktu/Usługi przez okres 7 dni.
 19. Właściciel Sklepu ma prawo usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania Produkty osobom trzecim.

5. NEWSLETTER

 1. Właściciel sklepu w zamian za podanie danych: adres e-mail i imię oraz wyrażenie zgody na realizację usługi newslettera, może dostarczać Klientowi bezpłatne Produkty zawierające treści cyfrowe.
 2. Klient otrzymuje dostęp do bezpłatnych Produktów zawierających treści cyfrowe po wypełnieniu formularza zapisu na newsletter, w którym wyraźnie wskazane jest, że jego dobrowolne wypełnienie wiąże się z przesłaniem takich treści cyfrowych.
 3. Po przesłaniu uzupełnionego formularza i dołączeniu do listy subskrybentów newslettera, pomiędzy Właścicielem sklepu a Klientem zostaje zawarta umowa o dostarczanie treści cyfrowych tj. bezpłatnych Produktów zawierających treści cyfrowe w zamian za subskrybcję newslettera.
 4. Właściciel sklepu wykonuje umowę o dostarczanie treści cyfrowych poprzez doręczenie Klientowi linku do pobrania treści cyfrowych. Do pobrania tych Produktów konieczne jest spełnienie warunków technicznych określonych w punkcie 3 ust. 2 Regulaminu.
 5. Jeżeli Klient nie chce zapisywać się na listę subskrybentów newslettera o której mowa powyżej, a chce otrzymać Produkt objęty usługą zapisu na newsletter, może na adres e-mail wskazany przez Właściciela sklepu, wysłać prośbę o przesłanie mu Produktu w wersji odpłatnej w kwocie 39,00 zł brutto. Wtedy po uiszczeniu przez Klienta ww. ceny na wskazany przez Właściciela sklepu numer rachunku bankowego, Klient otrzymuje link do Pobrania tego Produktu. Pomiędzy stronami w chwili uiszczenia przez Klienta ceny, dochodzi do zawarcia umowy o dostarczanie odpłatnych treści cyfrowych.

6. CENY PRODUKTÓW/USŁUG I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów/Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów/Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej. Obniżenie ceny następuje przy uwzględnieniu obowiązujących Sprzedawcę przepisów prawnych i będzie komunikowane w sposób w nich zastrzeżony.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty/Usługi:
  • przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Udostępnienie (przesłanie) zamówionego Produktu nastąpi w ciągu 24 godzin po wpłynięciu środków pieniężnych na konto Właściciela sklepu;
  • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu Przelewy24 – na przelewie w polu „Tytuł” zostanie automatycznie wygenerowany numer Płatności. Udostępnienie (przesłanie) zamówionego Produktu nastąpi po otrzymaniu przelewu. Regulamin e-płatności realizowany przez pośrednika płatności internetowych, dostępny jest pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.
 4. Dokonując zapłaty za Produkt lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej.

7. NIEZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH Z UMOWĄ

 1. Jeżeli treść cyfrowa jest niezgodna z umową, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową. W załączeniu znajduje się wzór formularza, z którego konsument może skorzystać w tym zakresie (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 2. Właściciel sklepu może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Właściciela sklepu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Właściciela sklepu uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej zgodnej z umową.
 3. Właściciel sklepu doprowadza treść cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Właściciel sklepu został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową ponosi Właściciel sklepu.
 4. W przypadku niezgodności treści cyfrowej z umową, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje także prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  • Właściciel sklepu nie doprowadził treści cyfrowej do zgodności z umową;
  • brak zgodności treści cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Właściciel sklepu próbował doprowadzić treść cyfrową do zgodności z umową;
  • brak zgodności treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową;
  • z oświadczenia Właściciela sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.
 5. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej niezgodnej z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej zgodnej z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa pozostawała niezgodna z umową.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej z umową jest nieistotny.
 7. Po odstąpieniu od umowy Właściciel sklepu nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego w trakcie korzystania z treści cyfrowej dostarczonej przez Właściciela sklepu, z wyjątkiem treści, które:
  • są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową, która stanowiła przedmiot umowy;
  • dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego w trakcie korzystania z treści cyfrowej, która stanowiła przedmiot umowy;
  • zostały połączone przez Właściciela sklepu z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  • zostały wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego wspólnie z innymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 8. Właściciel sklepu udostępnia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na jego żądanie i na swój koszt, w terminie 14 dni oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego w trakcie korzystania z treści cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści o których mowa w ust. 7 pkt a-c powyżej.
 9. Właściciel sklepu może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Właściciela sklepu.
 10. Właściciel sklepu nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa była niezgodna z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany z niej faktycznie korzystał.
 11. Właściciel sklepu jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 12. Właściciel sklepu ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 13. Właściciel sklepu dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. Szczegóły związane z odpowiedzialnością Właściciel sklepu za zgodność treści cyfrowej z umową uregulowane są w Rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.
 15. Informacje dotyczące zmiany treści cyfrowej przez Właściciela sklepu są dopuszczalne na warunkach określonych w Rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.

8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

 1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia właściwego działania serwisu Sklepu internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, które zostaną zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: o.zarzecka@kancelaria-oz.pl.
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej, Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
 4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej wpłynięcia.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: Kajetanów 75a, 26-050 Zagnańsk, woj. świętokrzyskie lub za pomocą adresu e-mail: zarzecka@kancelaria-oz.pl. Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie ma w tym zakresie obowiązku.
 2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:
  • świadczenia Usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Właściciel sklepu wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela sklepu utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  • umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Właściciel sklepu rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela sklepu utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Właściciel sklepu przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, taką umowę uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 5. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od Umowy.
 6. Odstąpienie przez Konsumenta od Umowy nie wiąże się z ponoszeniem przez niego kosztów, chyba że przepisy ustawy o prawach konsumenta wyraźnie na to wskazują.
 7. Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na takich samych zasadach jak konsumentowi.

10. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i niepowielania treści zabronionych przez przepisy prawa, tj. takich, które mają charakter obraźliwy lub wulgarny, nawołują do przemocy lub do innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
  • niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
  • korzystania z całości treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie na użytek osobisty,
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

11. OPINIE

 1. Na stronie internetowej Sklepu, po wejściu w konkretny Produkt/Usługę obok zakładki zawierającej opis Produktu/Usługi dostępna jest zakładka „Opinie”, gdzie Klient ma możliwość pozostawienia swojej opinii, po uzupełnieniu obowiązkowych pól: „Twoja opinia”, „Nazwa”, „E-mail”, a dodatkowo może pozostawić ocenę (zaznaczyć odpowiednią ilość gwiazdek).
 2. Pozostawienie opinii, o której mowa w ust. 1 powyżej, może nastąpić dopiero wtedy, gdy dokonano zakupu tego konkretnego Produktu/Usługi, po zawarciu Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie usług. Taką opinię można zamieścić w każdym czasie.
 3. Opinia pozostawiana przez Klienta nie może zawierać treści zabronionych przez przepisy prawa, tj. takich, które mają charakter obraźliwy lub wulgarny, nawołują do przemocy lub do innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. Co więcej, jak wynika z ust. 2, Klient ma możliwość wystawienia opinii dopiero wtedy, gdy dokonał zakupu Produktu/Usługi. Zakazane jest także zamieszczanie opinii, które mają na celu sztuczne zawyżanie ceny Produktu/Usługi przez osoby opłacone.
 4. Właściciel sklepu ma prawo dokonywać weryfikacji pozostawionych opinii pod kątem zapisów tego Regulaminu. W przypadku, gdy Klienci mają wątpliwości co do zamieszczonej opinii, mogą zgłosić swoje uwagi Właścicielowi Sklepu, aby ten dokonał ich weryfikacji. W tym zakresie Właściciel sklepu podejmuje odpowiednie działania.
 5. Jeżeli opinia zamieszczona przez Klienta nie spełnia warunków określonym w punkcie 11 niniejszego Regulaminu, Właściciel sklepu może odmówić ich publikacji lub opinię usunąć.
 6. W przypadku opinii, które są zamieszczane bezpośrednio przez Właściciela sklepu na podstronie „Referencje”, a dotyczących także Usług zakupionych bez wykorzystania infrastruktury sklepu internetowego, obowiązują takie same wymogi, jak przewidziane powyżej. Inna jest jednak ścieżka pozyskiwania takich opinii, bowiem to Właściciel sklepu po zrealizowaniu usługi w drodze e-mailowej zwraca się z prośbą o wystawienie takiej opinii. Powyższe należy także odnieść do opinii zamieszczanych w wizytówce firmowej Google czy w social media Właściciela sklepu.

12. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności oraz w Polityce plików cookies.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia oraz wszelkie materiały jak: teksty, nagrania, grafiki, logotypy, które zostały zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli (przeniesienie własności praw autorskich, licencja). Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest niezgodne z prawem i zabronione – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, w szczególności:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.Szczegółowe informacje związane z pozasądowymi sposobami rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument znajdzie na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl./Konsument ma także prawo skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Platforma ma pomóc w rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w zakresie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. W stosunku do konsumentów i przedsiębiorców uprzywilejowanych spory sądowe wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Data opublikowania aktualnego Regulaminu: 1.01.2023 r.

14. ZMIANY REGULAMINU

 1. Z zastrzeżeniem zdania następnego Właściciel sklepu zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Produktów/Usług stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu. Zmiany Regulaminu będą zgłaszane Klientom na stronie Sklepu internetowego.
 2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej Sklepu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Sklepie informacji o zmianach w Regulaminie, Klient powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Sklepie internetowym po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Klienta.

Załącznik nr 1

Formularz reklamacyjny dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego

……………., dn. …………………..

(miejscowość, data)

Oktawia Zarzecka

prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą

Kancelaria Radcy Prawnego Oktawia Zarzecka

adres do korespondencji:

Kajetanów 75A, 26-050 Zagnańsk

E-mail:  o.zarzecka@kancelaria-oz.pl

 

Imię i nazwisko Konsumenta/Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: …………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………..

E-mail: ………………………………………

Telefon: …………………………………….

NIP Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: ……………………………

 

Formularz reklamacji

Niniejszym zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie w dniu ……………………………… Produkt/Usługa:

…………………………………………………………………………………………………………

jest niezgodny z umową.

Niezgodności z umową polega na ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy o Prawach konsumenta żądam doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi do zgodności z zawartą Umową.

W dalszej kolejności żądam obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, gdy:

 1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 2. Właściciel sklepu nie doprowadził treści cyfrowej do zgodności z umową;
 3. brak zgodności treści cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Właściciel sklepu próbował doprowadzić treść cyfrową do zgodności z umową;
 4. brak zgodności treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową;
 5. z oświadczenia Właściciela sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.

…………………………………..

(Podpis)

Załącznik nr 2

Formularz odstąpienia od umowy dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego

……………., dn. …………………..

(miejscowość, data)

 

Oktawia Zarzecka

prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą

Kancelaria Radcy Prawnego Oktawia Zarzecka

adres do korespondencji:

Kajetanów 75A, 26-050 Zagnańsk

E-mail:  o.zarzecka@kancelaria-oz.pl

 

Imię i nazwisko Konsumenta/Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: ………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………

Telefon: …………………………………………………

NIP Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: …………………………………….

 

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy dot. Produktu/Usługi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..* zawartej w dniu …………………………………… .

..……………………………..

(podpis, tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

*należy wybrać umowę zawartą z Konsumentem/Przedsiębiorcą uprzywilejowanym (pozostałe skreślić, jeżeli nie dotyczą) i wskazać dokładnie nazwę Produktu

Wersja od 30.03.2022 r. do 31.12.2022 r.

Spis treści

1. DEFINICJE POJĘĆ

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5. CENY PRODUKTÓW/USŁUG I FORMY PŁATNOŚCI

6. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

9. ZWROTY

10. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

11. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13. ZMIANY REGULAMINU

 

 1. DEFINICJE POJĘĆ

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu (konsument, przedsiębiorca, przedsiębiorca uprzywilejowany).
  2. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu internetowego i dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego).
  3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 z indeksem 1 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  4. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nie korzysta ze Sklepu internetowego w ramach prowadzonej działalności zawodowej (zwany dalej Przedsiębiorcą uprzywilejowanym) – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupu w zakresie nie związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z charakteru zakupionego dostępu do Produktu/Usługi wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  5. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z innymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności Polityką Prywatności i Polityką plików cookies.
  6. Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://kancelaria-oz.pl/sklep/, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów i Usług.
  7. Produkt – produkty cyfrowe w postaci wzorów dokumentów oraz e-booków, prezentowane w ramach Sklepu, będące przedmiotem umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
  8. Usługa – usługi dostępne w Sklepie, będące przedmiotem umowy o świadczenie Usług zawartej przez Klienta z Właścicielem Sklepu.
  9. Umowa o dostarczanie treści cyfrowych – umowa związana z dostarczaniem Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu.
  10. Umowa o świadczenie Usług – umowa o świadczenie usług w postaci: konsultacji prawnych (e-mail, telefon, spotkanie online na platformie Google Meet) oraz realizacji usługi wdrożenia RODO/sporządzenia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu.
  11. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Klienta, polegająca na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail z informacją o promocjach i ofertach Właściciela sklepu.
  12. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020, poz. 1740 z późn. zm.).
  13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 poz. 287 z późn. zm.).
  14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020, poz. 344 z późn. zm.).
  15. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2021, poz. 576 z późn. zm.).
  16. Właściciel Sklepu – Oktawia Zarzecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Oktawia Zarzecka, Kajetanów 75A, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-182-50-61, REGON: 382246038.
  17. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Produktów/Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://kancelaria-oz.pl/sklep/ prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
 2. Informacje o Produktach/Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego wyłączenia sprzedaży z przyczyn technicznych.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady składania Zamówień w ramach Sklepu,

b) zasady zawierania Umów o dostarczanie treści cyfrowych lub Umów świadczenia usług, których przedmiotem są określone Produkty lub Usługi,

c) świadczenie usługi newslettera oraz

d) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od tych Umów (Konsument i Przedsiębiorca Uprzywilejowany).

6. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia i realizacji Zamówienia.

7. Właściciel Sklepu udostępnia Klientowi Regulamin nieodpłatnie przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows, Android, Mac OS.

b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies oraz

c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

2. Klient może składać zamówienia na poszczególne Produkty/Usługi pod warunkiem posiadania programów spełniających wymagania techniczne pozwalające na pobranie dokumentów czy e-booków (pliki doc, docx, pdf).

4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zamówienia Produktu lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://kancelaria-oz.pl/sklep/, a następnie dokonać wyboru Produktu lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Produktów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Produktów lub Usług do koszyka.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:

a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – także firmy (nazwy) przedsiębiorcy, nr NIP, w razie potrzeby imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),

b) kraju/regionu,

c) ulicy,

d) kodu pocztowego,

e) miasta/miejscowości,

f) numeru telefonu,

g) adresu e-mail,

h) nazwy konta użytkownika (w przypadku, gdy Klient takie konto posiada) lub opcjonalnie oznaczyć checkbox „Stworzyć konto”,

i) opcjonalnie złożyć uwagi do Zamówienia,

j)opcjonalnie oznaczyć checkbox z zapisem na newsletter,

k) a także akceptacja Regulaminu, Polityki Prywatności oraz odznaczenia okienek wymaganych, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4. W procesie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest także dokonać wyboru formy płatności za zamówione Produkty lub Usługi.

5. Dobrowolne oznaczenie checkboxa z zapisem na newsletter w procesie składania zamówienia łączy się z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o promocjach i ofertach Właściciela sklepu. Klient może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie w przycisk „Anulowanie subskrypcji” dostępny w każdej wiadomości e-mail w ramach przesyłania newslettera lub wysłać do Właściciela bezpośrednio wiadomości z takim żądaniem.

6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów lub Usług, zarówno ich rodzaju i liczby (ilości), jak również formy płatności.

7. Klient, dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.

8. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie także podsumowanie Zamówienia – „Twoje Zamówienie”.

9. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:

a) przedmiot Umowy o dostarczanie treści cyfrowych/Umowy o świadczenie usług – nazwę Produktu/-ów lub Usługi/Usług,

b) jednostkową i łączną cenę za zamówione Produkty/Usługi,

c) wybraną metodę płatności.

10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie usług, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

11. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma informację zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

12. Umowa o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowa o świadczenie usług jest zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta informacji, o której mowa w ust. 10 oraz dokonania płatności. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail informację o zakończeniu realizacji Zamówienia wraz z dostępem do zakupionego Produktu lub instrukcji realizacji Usługi.

13. Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla niego indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem Użytkownika”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów. Żeby dokonać rejestracji należy podać dane:

a) nazwa użytkownika,

b) e-mail,

c) hasło,

d) powtórzyć hasło.

14. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.

15. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. zmieniać swoje hasło.

16. Klient po wysłaniu na jego e-mail/zamieszczeniu zamówionego produktu na założonym przez niego Koncie, ma możliwość nieograniczonego pobierania produktu przez okres 7 dni.

17. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.

18. Właściciel Sklepu ma prawo usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania Produkty osobom trzecim.

5. CENY PRODUKTÓW/USŁUG I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów/Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów/Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty/Usługi:

a) przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Udostępnienie (przesłanie) zamówionego Produktu nastąpi w ciągu 24 godzin po wpłynięciu środków pieniężnych na konto Właściciela sklepu;

b) przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu Przelewy24 – na przelewie w polu „Tytuł” zostanie automatycznie wygenerowany numer Płatności. Udostępnienie (przesłanie) zamówionego Produktu nastąpi po otrzymaniu przelewu. Regulamin e-płatności realizowany przez pośrednika płatności internetowych, dostępny jest pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.

4. Dokonując zapłaty za Produkt lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej.

6. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1. Obowiązkiem Właściciela sklepu jest dostarczenie Klientowi Produktów lub Usług wolnych od wad.
 2. Właściciel sklepu ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt lub Usługa ma wadę prawną. Ta odpowiedzialność jest jednak wyłączona wobec Przedsiębiorców.
 3. Klient może składać reklamacje dotyczące Produktów lub samego procesu zakupowego.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Właściciela sklepu, tj. o.zarzecka@kancelaria-oz.pl.
 1. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Właściciel sklepu wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak Klient nie ma obowiązku skorzystania z tego wzoru formularza.
 1. Właściciel sklepu ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Szczegółowe informacje dot. praw Konsumenta znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Praw Konkurencji i Konsumenta: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 3. Przedsiębiorca uprzywilejowany na takich samych zasadach jak konsument może skorzystać z prawa rękojmi (wady prawne) i złożyć reklamację.

 

8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

 1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia właściwego działania serwisu Sklepu internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, które zostaną zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: o.zarzecka@kancelaria-oz.pl.
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej, Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
 4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej wpłynięcia.

 

9. ZWROTY

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: Kajetanów 75a, 26-050 Zagnańsk, woj. świętokrzyskie lub za pomocą adresu e-mail: zarzecka@kancelaria-oz.pl.Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie ma w tym zakresie obowiązku.
 2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:

a) świadczenia Usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,

b) dostarczania produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, taką umowę uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

5. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od Umowy Sprzedaży.

6. Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na takich samych zasadach jak konsumentowi.

10. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i niepowielania treści zabronionych przez przepisy prawa, tj. takich, które mają charakter obraźliwy lub wulgarny, nawołują do przemocy lub do innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,

c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),

d) korzystania z całości treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie na użytek osobisty,

e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

11. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności oraz w Polityce plików cookies.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia oraz wszelkie materiały jak: teksty, nagrania, grafiki, logotypy, które zostały zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli (przeniesienie własności praw autorskich, licencja). Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest niezgodne z prawem i zabronione – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, w szczególności:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Szczegółowe informacje związane z pozasądowymi sposobami rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument znajdzie na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl./

Konsument ma także prawo skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Platforma ma pomóc w rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w zakresie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 1. W stosunku do konsumentów i przedsiębiorców uprzywilejowanych spory sądowe wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Data opublikowania aktualnego Regulaminu: 30.03.2022 r.

 

13. ZMIANY REGULAMINU

 1. Z zastrzeżeniem zdania następnego Właściciel sklepu zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Produktów/Usług stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu. Zmiany Regulaminu będą zgłaszane Klientom na stronie Sklepu internetowego.
 2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej Sklepu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Sklepie informacji o zmianach w Regulaminie, Klient powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Sklepie internetowym po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Klienta.

Załącznik nr 1

Formularz reklamacyjny dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego

……………., dn. …………………..

(miejscowość, data)

Oktawia Zarzecka

prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą

Kancelaria Radcy Prawnego Oktawia Zarzecka

adres do korespondencji:

Kajetanów 75A, 26-050 Zagnańsk

E-mail:  o.zarzecka@kancelaria-oz.pl

 

Imię i nazwisko Konsumenta/Przedsiębiorcy uprzywilejowanego:  …………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………..

E-mail: ………………………………………

Telefon: …………………………………….

NIP Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: ……………………………

 

Formularz reklamacji

Niniejszym zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie w dniu ……………………………… Produkt/Usługa:

…………………………………………………………………………………………………………

jest wadliwy.

Wada polega na ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny żądam:

(___) wymiana Produktu na wolny od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy,

(___) inne (jakie?)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..

(Podpis)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Formularz odstąpienia od umowy dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego

……………., dn. …………………..

(miejscowość, data)

 

Oktawia Zarzecka

prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą

Kancelaria Radcy Prawnego Oktawia Zarzecka

adres do korespondencji:

Kajetanów 75A, 26-050 Zagnańsk

E-mail:  o.zarzecka@kancelaria-oz.pl

 

Imię i nazwisko Konsumenta/Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: ………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………

Telefon: …………………………………………………

NIP Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: …………………………………….

 

Formularz odstąpienia od umowy

 

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy dot. Produktu/Usługi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..* zawartej w dniu …………………………………… .

..……………………………..

(podpis, tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

*należy wybrać umowę zawartą z Konsumentem/Przedsiębiorcą uprzywilejowanym (pozostałe skreślić, jeżeli nie dotyczą) i wskazać dokładnie nazwę Produktu