Czy wiesz jak poprawnie oznaczyć strony w umowie?

utworzone przez | 1 lipca 2020 | Prawo dla Biznesu | 0 komentarzy

Oznaczenie stron umowy

Stan prawny na dzień: 01.07.2020 r.

Wpis na blogu nie stanowi porady prawnej. Artykuł odnosi się do ogólnej sytuacji prawnej, dlatego nie może stanowić rozwiązania dla indywidualnego problemu. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, zapraszam do kontaktu.

 

Prowadząc własny biznes, na pewno zawierasz umowy m.in. z klientami, kontrahentami, dostawcami. W zależności od charakteru umowy i Twoich potrzeb, albo Ty jesteś odpowiedzialny za stworzenie takiej umowy albo podpisujesz umowę przygotowaną przez drugą stronę. W większości przypadków, taki wzór umowy jest przygotowany bądź też weryfikowany przez prawnika konkretnie pod daną sprawę albo jest to uniwersalny wzór, który będzie wielokrotnie przez Ciebie wykorzystywany. Jeżeli umowa jest sporządzana przez prawnika indywidulanie pod strony i konkretnie pod ich sytuację faktyczną, prawną to nie pojawia się problem właściwego oznaczenia stron umowy. Co w sytuacji, gdy korzystasz z wzoru umowy, a po drugiej stronie znajdują się różni klienci od osób fizycznych (konsumentów) po przedsiębiorców? Jak prawidłowo oznaczyć takie osoby w umowie? Odpowiedź znajdziesz w moim artykule:)

 

Bądź na bieżąco!:)

Informacje o nowych artykułach wprost na Twojego maila. W prezencie otrzymasz wzór legalnej stopki e-maila firmowego.

Podaj swój adres e-mail w celu realizacji usługi newslettera, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o moich promocjach i ofertach.

Informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności. 

Please wait...

Dziękuję!:)

Wszystko przebiegło prawidłowo. W ciągu kilku minut otrzymasz ode mnie e-mail z dokumentem.

Jeżeli wiadomość nie dojdzie w ciągu kilku minut i nie ma jej w spamie, najpewniej Twój adres e-mail jest nieprawidłowy lub zawiera literówkę. Jeśli tak się stało, napisz do mnie na o.zarzecka@kancelaria-oz.pl.

 

W pierwszej kolejności zacznę od wyjaśnienia pojęcia zdolności kontraktowej.

 

Czym jest zdolność kontraktowa?

 

 

To zdolność do zawierania umów, czyli strony zawierające umową muszą mieć zdolność prawną. Ma to bardzo ważne znaczenie właśnie dla oznaczenia stron umowy i złożenia podpisu, przez osoby, które faktycznie taką zdolność prawną posiadają. W przeciwnym przypadku, możesz mieć do czynienia z nieważnością umowy lub jej bezskutecznością.

 

Poniżej przedstawię Ci, jak należy prawidłowo oznaczyć strony:

 

Osoba fizyczna – konsument.

 

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

W przypadku takich osób fizycznych, należy pamiętać o ich pełnej zdolności do czynności prawnych. Tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolności do czynności prawnych może zawrzeć ważną i skuteczną umowę.

 

W przypadku, gdy osoba fizyczna ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dzieci, które ukończyły lat 13 oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo), wówczas dla ważności umowy z taką osobą konieczna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

 

UWAGA: W przypadku dzieci do dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka konieczne jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Istotne przepisy dot. zasad reprezentacji dziecka przez rodziców znajdziesz w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (art. 98 k.r.o.). Tylko sygnalizuję, że w tym przypadku sprawa jest bardziej złożona.

 

Kolejną bardzo ważną kwestią jest oznaczenie w umowie małżonków pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej. Wtedy, umowa zawierana jest przez oboje małżonków i oboje małżonkowie są oznaczeni jako strony umowy. Ten problem można także rozwiązać w taki sposób, że jeden z małżonków zawiera umowę i jest oznaczony jako strona, a drugi z małżonków wyraża pisemną zgodę na zawarcie tej konkretnie wskazanej umowy. Takie oświadczenie małżonka, stanowi wówczas załącznik do umowy. Powyższa konstrukcja pozwala zabezpieczyć możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń z umowy i skierowania ich do majątku wspólnego małżonków.

 

  • Jak oznaczyć taką osobę w umowie?

*Przykład:

Miłosz Zielony, zamieszkały ul. Robinsona 2/23, 25-318 Kielce, seria i nr dowodu osobistego: ……………………..; nr PESEL: ……………………. .

 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna.

 

W przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, oznaczając taką osobę w umowie, należy pamiętać o jej imieniu i nazwisku, a także pod jaką nazwą (firmą) prowadzi działalność gospodarczą. W tym celu wyszukaj takiego przedsiębiorcę np. po numerze NIP w wyszukiwarce CEIDG (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx) i wykorzystaj te dane do uzupełnienia umowy.

 

  • Jak oznaczyć taką osobę w umowie?

*Przykład:

Miłosz Zielony prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Alex Multibrand Doradztwo z siedzibą w Kielcach, ul. Robinsona 2/23, 25-318 Kielce, NIP: …………, REGON: ………………….. .

 

Przedsiębiorca – spółka cywilna.

 

UWAGA: spółka cywilna nie ma zdolności kontraktowej. Spółka cywilna to po prostu umowa między wspólnikami.

W takim przypadku oznaczając strony umowy należy wpisać wszystkich wspólników spółki cywilnej lub załączyć do umowy uchwałę wspólników, z której wynika uprawnienie danej osoby do reprezentacji, nadane jej przez wspólników.

 

  • Jak oznaczyć osoby reprezentujące spółkę cywilną w umowie?

*Przykład:

Miłosz Zielony prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Alex Multibrand Doradztwo z siedzibą w Kielcach, ul. Robinsona 2/23, 25-318 Kielce, NIP: …………, REGON: ………………….. oraz

Mikołaj Czerwony prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Suntrade Consulting z siedzibą w Kielcach, ul. Wesoła 2/23, 25-318 Kielce, NIP: …………, REGON: …………………..

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Miłosz Zielony, Mikołaj Czerwony spółka cywilna, ul. Robinsona 2/23, 25-318 Kielce, NIP: …………, REGON: …………………..

albo

Miłosz Zielony prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Alex Multibrand Doradztwo z siedzibą w Kielcach, ul. Robinsona 2/23, 25-318 Kielce, NIP: …………, REGON: ………………….. oraz

Mikołaj Czerwony prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Suntrade Consulting z siedzibą w Kielcach, ul. Wesoła 2/23, 25-318 Kielce, NIP: …………, REGON: …………………..

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Miłosz Zielony, Mikołaj Czerwony spółka cywilna, ul. Robinsona 2/23, 25-318 Kielce, NIP: …………, REGON: …………………..,

reprezentowani przez: Maciej Biały (umocowany na podstawie uchwały wspólników 2/2020 z dn. 03.02.2020 r.)

 

Przedsiębiorca – spółka jawna.

 

Spółka jawna jest spółką osobową. Co do zasady każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Prawa reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich.

 

 

Pamiętaj: Umowa spółki może przewidywać, że wspólnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki albo że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem.

 

Sposób reprezentacji spółki będzie wynikał z informacji zawartych w KRS. Możesz sprawdzić tutaj. Chodzi o dane z rejestru aktualne na dzień zawarcia/podpisania umowy.

 

Ważne: w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, w tym także wspólników wyłączonych od prowadzenia spraw spółki. Może to być uchwała stanowiąca załącznik do umowy.

 

Spółkę może także reprezentować umocowany pełnomocnik lub prokurent.

 

  • Jak oznaczyć osoby reprezentujące spółkę jawną w umowie?

*Przykład:

Alex Multibrand Doradztwo sp. j. z siedzibą w Kielcach, ul. Robinsona 2/23, 25-318 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………….., NIP: ……….., REGON: …………………., reprezentowana przez Wspólników: Miłosza Zielonego i Mikołaja Czerwonego

 

Przedsiębiorca – spółka partnerska.

 

Spółka partnerska jest spółką osobową. Co do zasady, każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Partnerzy mogą też postanowić, że prawo reprezentacji będzie przysługiwało tylko niektórym z nich.

Jeżeli w spółce partnerskiej powołano zarząd, wówczas to zarząd reprezentuje spółkę.

Sposób reprezentacji spółki będzie wynikał z informacji zawartych w KRS. Możesz sprawdzić tutaj.Chodzi o dane z rejestru aktualne na dzień zawarcia/podpisania umowy.

Spółkę może także reprezentować umocowany pełnomocnik lub prokurent.

  • Jak oznaczyć osoby reprezentujące spółkę partnerską w umowie?

*Przykład:

Alex Multibrand Doradztwo sp. p. z siedzibą w Kielcach, ul. Robinsona 2/23, 25-318 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………….., NIP: ……….., REGON: …………………., reprezentowana przez Partnerów: Miłosza Zielonego i Mikołaja Czerwonego

albo

Alex Multibrand Doradztwo sp. p. z siedzibą w Kielcach, ul. Robinsona 2/23, 25-318 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………….., NIP: ……….., REGON: …………………., reprezentowana przez Prezesa Zarządu: Miłosza Zielonego

 

Przedsiębiorca – spółka komandytowa.

 

Spółka komandytowa jest spółką osobową. Co do zasady spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. Czasami umowa spółki może inaczej regulować sposób reprezentacji spółki.

 

Komandytariusz nie jest uprawiony do reprezentacji spółki komandytowej. Komandytariusz może być umocowanym pełnomocnikiem lub prokurentem spółki.

 

W przypadku, gdy komplementariuszem jest inna spółka prawa handlowego (bardzo często będzie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), sposób reprezentacji ma być zgodny ze sposobem reprezentacji tej spółki, która jest komplementariuszem.

 

Sposób reprezentacji spółki będzie wynikał z informacji zawartych w KRS. Możesz sprawdzić tutaj.Chodzi o dane z rejestru aktualne na dzień zawarcia/podpisania umowy.

 

  • Jak oznaczyć osoby reprezentujące spółkę komandytową w umowie?

*Przykład:

Alex Multibrand Doradztwo sp. k. z siedzibą w Kielcach, ul. Robinsona 2/23, 25-318 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………….., NIP: ……….., REGON: …………………., reprezentowana przez Komplementariuszy: Miłosza Zielonego i Mikołaja Czerwonego

albo

Alex Multibrand Doradztwo sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Kielcach, ul. Robinsona 2/23, 25-318 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………….., NIP: ……….., REGON: ………………….,

reprezentowana przez Komplementariusza Alex Multibrand Doradztwo sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Wesoła 2/23, 25-318 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………….., NIP: ……….., REGON: …………………., reprezentowana przez Prezesa Zarządu: Miłosza Zielonego

 

Przedsiębiorca – spółka komandytowo-akcyjna.

 

Spółka komandytowo-akcyjna (w skrócie S.K.A.) jest spółką osobową. Co do zasady spółkę reprezentują komplementariusze, którzy nie zostali pozbawieni prawa reprezentacji. Każdy z komplementariuszy, z osobna może dokonywać czynności samodzielnie. Jednak statut spółki może regulować kwestię reprezentacji w sposób odmienny.

 

Ważne: akcjonariusz jest uprawniony do reprezentacji S.K.A. wyłącznie jako umocowany pełnomocnik lub prokurent.

 

Sposób reprezentacji spółki będzie wynikał z informacji zawartych w KRS. Możesz sprawdzić tutaj.Chodzi o dane z rejestru aktualne na dzień zawarcia/podpisania umowy.

 

W przypadku, gdy komplementariuszem jest inna spółka prawa handlowego (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), sposób reprezentacji ma być zgodny ze sposobem reprezentacji tej spółki, która jest komplementariuszem.

  • Jak oznaczyć osoby reprezentujące S.K.A. w umowie?

*Przykład:

Alex Multibrand Doradztwo S.K.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Robinsona 2/23, 25-318 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………….., NIP: ……….., REGON: …………………., reprezentowana przez Komplementariuszy: Miłosza Zielonego i Mikołaja Czerwonego

albo

Alex Multibrand Doradztwo sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Robinsona 2/23, 25-318 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………….., NIP: ……….., REGON: ………………….,

reprezentowana przez Komplementariusza Alex Multibrand Doradztwo sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Wesoła 2/23, 25-318 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………….., NIP: ……….., REGON: …………………., reprezentowana przez Prezesa Zarządu: Miłosza Zielonego

 

Przedsiębiorca – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową. Zarząd sp. z o.o. prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.Może być ustanowiona prokura jednoosobowa lub łączna, nie mamy do czynienia z ograniczeniem uprawnień prokurentów wynikających z prokury.

 

Warto wspomnieć jeszcze o sp. z o.o. w organizacji. Spółka w organizacji jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników.W spółce jednoosobowej w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki. Nie dotyczy to zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego.

 

Sposób reprezentacji spółki będzie wynikał z informacji zawartych w KRS. Możesz sprawdzić tutaj.Chodzi o dane z rejestru aktualne na dzień zawarcia/podpisania umowy.

Uwaga, bardzo ważne: Sposób reprezentacji przy umowach zawieranych między spółką a członkiem zarządu jest uregulowany w art. 210 kodeksu spółek handlowych.

 

  • Jak oznaczyć osoby reprezentujące sp. z o.o. w umowie?

*Przykład:

Alex Multibrand Doradztwo sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Wesoła 2/23, 25-318 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………….., NIP: ……….., REGON: …………………., reprezentowana przez Prezesa Zarządu: Miłosza Zielonego

 

Przedsiębiorca – spółka akcyjna.

 

Spółka akcyjna (S.A.) jest spółką kapitałową. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

 

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania spółki określa jej statut. Jeżeli statut nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

 

Sposób reprezentacji spółki będzie wynikał z informacji zawartych w KRS. Możesz sprawdzić tutaj.Chodzi o dane z rejestru aktualne na dzień zawarcia/podpisania umowy.

  • Jak oznaczyć osoby reprezentujące S.A. w umowie?

*Przykład:

Alex Multibrand Doradztwo S. A. z siedzibą w Kielcach, ul. Robinsona 2/23, 25-318 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………….., NIP: ……….., REGON: …………………., reprezentowana przez Prezesa Zarządu: Miłosza Zielonego i Członka Zarządu: Mikołaja Czerwonego

 

Podsumowanie:

W moim artykule przedstawiłam Ci najważniejsze informacje dot. zdolności konkretnych podmiotów, a także sposobu reprezentacji do zawierania umów. Pamiętaj, że są to informacje mające charakter ogólny. W szczególności ze względu na zapisy w umowie/statucie spółki, sposób reprezentacji może być uregulowany inaczej, niż to wynika z przepisów ogólnych. Dlatego zawsze zaglądaj do informacji zawartych w elektronicznym systemie KRS. Jeżeli strona działa przez pełnomocnika i to pełnomocnik podpisuje umowę, do umowy należy załączyć także pełnomocnictwo.

Dziękuję, że przeczytałeś mój artykuł do końca:) Czy okazał się dla Ciebie przydatny? Podziel się swoją opinią w komentarzu.

Udostępnij

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij

Tagi wpisu

Kategorie

Popularne wpisy