Zgoda na rozpoczęcie psychoterapii dziecka

zgoda na rozpoczęcie psychoterapii dziecka lub usług psychologa

Zgoda na rozpoczęcie psychoterapii oraz usług psychologicznych dla dziecka. W niniejszym artykule przyjrzymy się tematowi zgody na objęcie psychoterapią dziecka i omówimy istotne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu tej decyzji. Skoncentrujemy się na roli rodziców lub opiekunów w procesie podejmowania decyzji, zrozumieniu korzyści terapii dla dziecka oraz wyjaśnieniu ewentualnych obaw i wątpliwości, które mogą pojawić się w związku z terapią.

Zgoda na rozpoczęcie psychoterapii dziecka jest ważnym krokiem w zapewnieniu mu wsparcia i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi. W dzisiejszym świecie, w którym dzieci napotykają coraz większe wyzwania i presję, znalezienie odpowiedniego wsparcia może mieć kluczowe znaczenie dla ich zdrowia psychicznego. Jednak decyzja o podjęciu terapii dla dziecka nie jest prostym wyborem i wymaga świadomej zgody ze strony rodziców lub opiekunów.

Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży wiąże się dla psychologa, psychoterapeuty z obowiązkiem pozyskania stosownej zgody na terapię czy na udział takiego klienta/pacjenta w konsultacji (nawet jednorazowej). W dzisiejszym artykule przedstawię najważniejsze informacje związane z tym zagadnieniem.

Zgoda na rozpoczęcie psychoterapii dziecka w świetle obowiązujących przepisów prawnych

W świetle ustawy z dn. 8.06.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów sytuacja wygląda następująco:

Podjęcie usług psychologicznych następuje za zgodą osoby (klienta) lub grupy osób (klientów) stanowiących podmiot diagnozowania i oddziaływania psychologicznego. Wynika to z art. 12 ust. 1 ww. ustawy, a wyjątki przewidziane są w ust. 2 i 3.

Odpowiednie zastosowanie do psychologów i psychoterapeutów znajdą także przepisy ustawy z dn. 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w art. 9 ww. ustawy.

 W przypadku pacjentów małoletnich, ważny jest art. 17 tej ustawy:

 1. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych.
 2. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.
 3. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
 4. Zgoda oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 1-3, mogą być wyrażone ustnie albo przez takie zachowanie się osób wymienionych w tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom proponowanym przez osobę wykonującą zawód medyczny albo brak takiej woli.

W przypadku małoletnich klientów/pacjentów należy pamiętać także o przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Art.  97. [Wykonywanie władzy rodzicielskiej]

 • 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.
 • 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Zgoda na rozpoczęcie psychoterapii dziecka a odebranie zgody

 1. Zgodę na terapię psychologiczną / psychoterapię powinien udzielić co najmniej jeden z przedstawicieli ustawowych.
 2. Jeżeli jeden z przedstawicieli ustawowych (rodzic) wyraził zgodę na terapię psychologiczną/psychoterapię, nie ma potrzeby uzyskiwania zgody drugiego przedstawiciela ustawowego.
 3. UWAGA: W tej sytuacji z pkt 2 musisz ustalić, czy rodzice mają pełną władzę rodzicielską. Jeżeli są rozwiedzeni, to ważne jest orzeczenie sądu w przedmiocie władzy rodzicielskiej rodziców. Dlatego, że sposób wykonywania władzy rodzicielskiej może być ograniczony do decydowania o istotnych sprawach dziecka (są one wymienione w treści sentencji wyroku rozwodowego) i od tej treści będzie zależało, czy zgodę pozyskiwać tylko od jednego czy obojga rodziców.
 4. Czasami będzie konieczne pozyskanie takiej zgody od obojga przedstawicieli ustawowych (rodziców).
 5. W przypadku małoletniego klienta/pacjenta, który ukończyło lat 16, taka zgoda powinna być odebrana także od niego.

Podsumowanie

Zgoda na objęcie psychoterapią dziecka jest kluczowym aspektem w zapewnieniu mu niezbędnego wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi. W artykule omówiliśmy istotę zgody rodziców lub opiekunów na terapię dziecka oraz czynniki, które warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu tej decyzji. Przy podjęciu decyzji o zgodzie na terapię dla dziecka, istotne jest uwzględnienie jego dobrobytu, potrzeb i preferencji. Współpraca z zaufanym terapeutą oraz otwarty dialog między rodzicami a specjalistą są kluczowe dla skuteczności terapii i monitorowania postępów dziecka.

Dziękuję za Twoją uwagę!

Jeżeli nie wiesz, jak powinna wyglądać treść takiej zgody, co powinno się w niej znaleźć i o czym dokładnie pamiętać przy jej odbiorze od osób uprawnionych, zapraszam do zapoznania się z moją propozycją, tutaj.

 

Zgoda na objęcie psychoterapią lub korzystanie z usług psychologicznych(dziecko)

Zgoda na objęcie psychoterapią lub korzystanie z usług psychologicznych, którą psychoterapeuta/psycholog ma pozyskać od przedstawiciela ustawowego/opiekuna faktycznego małoletniego klienta/pacjenta, to absolutna podstawa i obowiązek prawny każdego specjalisty. Zapraszam do zapoznania się z opisem produktu, tutaj. Zapoznaj się też z pozostałymi produktami dedykowanymi dla tej branży, tutaj.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w tematach związanych z wykonywaniem zawodu psychologa/psychoterapeuty, zapraszam do kontaktu.

Stan prawny na dzień: 20.04.2022 r.

Wpis na blogu nie stanowi porady prawnej. Artykuł odnosi się do ogólnej sytuacji prawnej, dlatego nie może stanowić rozwiązania dla indywidualnego problemu. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, zapraszam do kontaktu.

Udostępnij

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij

Tagi wpisu

Kategorie

Popularne wpisy