Opłaty sądowe w sprawach cywilnych na nowych zasadach – jak bardzo to odczujesz?

utworzone przez | 20 sierpnia 2019 | Prawo dla Biznesu | 0 komentarzy

znak zmiany

Stan prawny na dzień: 20.08.2019 r.

Wpis na blogu nie stanowi porady prawnej. Artykuł odnosi się do ogólnej sytuacji prawnej, dlatego nie może stanowić rozwiązania dla indywidualnego problemu. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, zapraszam do kontaktu.

 

Reforma procedury cywilnej to będzie rewolucja, nie tylko dla osób dochodzących swoich praw przed sądem, ale także samych pełnomocników procesowych, sędziów i wszystkich podmiotów, które biorą czynny udział w „życiu sądowym”. Ustawa z dn. 04.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw nowelizuję m.in. ustawę z dn. 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Większość znowelizowanych przepisów wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (07.11.2019 r.), ale zmiany dotyczące kosztów sądowych w sprawach cywilnych obowiązują już od 21.08.2019 r.

czarno białe postaci

Przedsiębiorco, aby uprościć Ci przebrnięcie przez gąszcz znowelizowanych przepisów dot. opłat sądowych, w pigułce przybliżę Ci co powinieneś wiedzieć w tym temacie.

 

opłaty sądowe

Co się zmieniło w ustawie o kosztach sądowych:

 

 • art. 12:

 

Opłata stała w sprawach niemajątkowych oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 10 000 zł.

Przykład:

– przy pozwach o odszkodowanie za naruszenie niemajątkowych praw autorskich.

 • art. 13:

Obecnie opłata stała ustalona jest według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia”

 • do 500 zł – w kwocie 30 zł;
 • ponad 500 zł do 1 500 zł – w kwocie 100 zł;
 • ponad 1 500 zł do 4 000 zł – w kwocie 200 zł;
 • ponad 4 000 zł do 7 500 zł – w kwocie 400 zł;
 • ponad 7 500 zł do 10 000 zł – w kwocie 500 zł;
 • ponad 10 000 zł do 15 000 zł – w kwocie 750 zł;
 • ponad 15 000 zł do 20 000 zł – w kwocie 1 000 zł.

Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złpobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 zł.

            Przykład:

– wnosisz pozew o zapłatę należnej Ci od Twojego kontrahenta, klienta kwoty wynikającej z faktury VAT, jej wartość to 6 900 zł; zgodnie z nowymi przepisami jesteś zobowiązany przy składaniu pozwu zapłacić opłatę sądową w kwocie 400 zł (do 20.08.2019 r. byłaby to kwota 345 zł – opłata stosunkowa 5% z 6 900 zł).

 • art. 13c:

Nowy przepis dot. opłat w sprawach o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji.

Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40 000 zł pobiera się opłatę stałą w kwocie 2 000 zł.

 • art. 15 ust. 2:

Dotyczy opłaty tymczasowej – pobieranej przez sąd wtedy, gdy w sprawie o prawa majątkowe wartości przedmiotu sprawy, nie da się ustalić w chwili jej wniesienia do sądu.

Od 30 zł do 2 000 zł, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 300 zł do 20 000 zł.

 • art. 19 ust. 3 pkt 3:

Dotyczy opłaty od wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach o prawa majątkowe (od 07.11.2019 r. wniosku o zawezwanie do próby ugodowej) i wynosi 1/5 opłaty.

 • art. 25a:

 

Dotyczy opłaty od pisma zawierającego oświadczenie o rozszerzeniu powództwa lub jego zmianie w sposób powodujący wzrost wartości przedmiotu sporu.

W takiej sytuacji opłatę pobiera się w wysokości różnicy między opłatą należną od powództwa rozszerzającego lub zmienionego a opłatą należną sprzed rozszerzenia lub zmiany powództwa, nie niższej jednak niż 30 zł.

Przykład:

wystąpiłeś w pozwie przeciwko ubezpieczycielowi o zapłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia majątkowego za maszynę używaną w Twojej działalności (maszyna była ubezpieczona, spłonęła na skutek przyczyny zewnętrznej, ale objętej zakresem ubezpieczenia, a mimo to ubezpieczyciel wypłacił Ci tylko połowę żądanej przez Ciebie kwoty); w pozwie żądasz kwoty 10 000 zł; w sprawie został powołany biegły sądowy i ustalił, że rzeczywista wartość maszyny jest  większa i na tej podstawie możesz domagać się kwoty 15 000 zł; w tej sytuacji rozszerzasz powództwo i płacisz właśnie ww. opłatę sądową.

 • art. 25b ust. 1:

Dotyczy opłaty od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia. Tutaj opłata stała to 100 zł.

 • art. 26a ust. 1:

Dotyczy opłaty od pozwu w sprawach o ochronę praw autorskich i praw pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz ochronę innych praw na dobrach niematerialnych, w tym europejskich praw własności intelektualnej oraz o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Opłata stała lub stosunkowa w kwocie określonej w art. 13-13dod każdego roszczenia pieniężnego, a od każdego innego roszczenia stała w kwocie 300 zł.

 • art. 29:

 

Dotyczy opłaty od pozwu w sprawie o rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki, uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, ustalenia istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki, uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy lub stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy.

Opłata stała w kwocie5 000 zł(do 20.08.2019 r. była to kwota 2 000 zł).

 • art. 34a ust. 1:

Nowa regulacja dot. opłaty od wniosku o wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub strony, jeżeli wniosek został złożony po zatwierdzeniu planu rozprawy.

Opłata stała w kwocie 100 złod każdej osoby, której wniosek dotyczy.

 • art. 34a ust. 2:

Nowa regulacja dot. opłaty dodatkowej w przypadku konieczności zarządzenia przymusowego sprowadzenia świadka.

Opłata w kwocie 200 zł.

 • art. 77 ust. 1 i 77a:

Opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt: poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu; odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności; odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności; zaświadczenia.

W tym przypadku będzie to 20 zł za każde rozpoczęte 10 stronwydanego dokumentu.

Nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.

 • art. 77 ust. 1a:

Opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku z przebiegu posiedzenia.

Wtedy opłata wykosi 20 zł za każdy wydany informatyczny nośnik danych.

 • art. 78:

Opłata od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy.

Wówczas opłata to 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

 

szachy

 

Zdaję sobie sprawę, że ogrom informacji może przytłaczać i powodować ból głowy (nie tylko sama treść, ale sprawa wzrostu opłat). Pamiętaj, że przedstawione zmiany dotyczą tych spraw, które najczęściej będą związane z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą. Niestety, zmian przepisów w ustawie o kosztach jest więcej (gdy w prawie występuje osoba prywatna).

 

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie jeszcze przepisy zostaną znowelizowane w drodze wspomnianej przeze mnie reformy procedury cywilnej, to koniecznie zaglądaj na mojego blogafanpage’a. Zapraszam się także do podzielenia się swoim komentarzem.  

Udostępnij

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij

Tagi wpisu

Kategorie

Popularne wpisy