Koronawirus a prawa i obowiązki osób zatrudnionych u przedsiębiorcy

utworzone przez | 12 marca 2020 | Prawo dla Biznesu | 0 komentarzy

Koronawirus a prawa i obowiązki osób zatrudnionych u przedsiębiorcy

Stan prawny na dzień: 12.03.2020 r.

Wpis na blogu nie stanowi porady prawnej. Artykuł odnosi się do ogólnej sytuacji prawnej, dlatego nie może stanowić rozwiązania dla indywidualnego problemu. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, zapraszam do kontaktu.

 

Koronawirus, czyli COVID-19 – chyba nie ma obecnie obszaru, którego w mniejszym bądź w większym stopniu nie dotknął problem związany z tym wirusem. W drodze tzw. specustawy – ustawy z dn. z dn. 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zostały przyjęte środki nadzwyczajne do walki z COVID-19. Większość przedsiębiorców odczuwa też skutki koronawirusa w swoim biznesie. W moim dzisiejszym wpisie, postanowiłam zebrać w całość informacje, które są związane z prawami i obowiązkami osób zatrudnionych u przedsiębiorców w kontekście zagrożenia koronawirusem.

 

Bądź na bieżąco!:)

Informacje o nowych artykułach wprost na Twojego maila. W prezencie otrzymasz wzór legalnej stopki e-maila firmowego.

Podaj swój adres e-mail w celu realizacji usługi newslettera, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o moich promocjach i ofertach.

Informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności. 

Please wait...

Dziękuję!:)

Wszystko przebiegło prawidłowo. W ciągu kilku minut otrzymasz ode mnie e-mail z dokumentem.

Jeżeli wiadomość nie dojdzie w ciągu kilku minut i nie ma jej w spamie, najpewniej Twój adres e-mail jest nieprawidłowy lub zawiera literówkę. Jeśli tak się stało, napisz do mnie na o.zarzecka@kancelaria-oz.pl.

 

PRACOWNICY (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę)

 

  • Skierowanie pracownika na badania kontrolne:

 

Pracodawca może skierować pracownika, u którego podejrzewa wystąpienie wirusa COVID-19, na badania kontrolne, a obowiązkiem pracownika w takim przypadku jest poddanie się badaniom. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas wykonywania badań kontrolnych.

Z drugiej strony wg. stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy (komunikat dot. koronawirusa) pracodawca nie jest podmiotem uprawnionym do dokonywania samodzielnej oceny stanu zdrowia pracownika. Przepisy prawa pracy, art. rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.5.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy, nie przewidują kierowania pracownika na badania w związku ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na choroby wirusowe.

 

Pracownik podlega badaniom profilaktycznym: wstępnym, okresowym i kontrolnym. Badania kontrolne są wykonywane w przypadku, gdy niezdolność pracownika do pracy trwała dłużej niż 30 dni. Z kolei przeprowadzenie takich badań poza terminami wynikającymi z częstotliwości wykonywania badań okresowych, możliwe jest w przypadku: konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika; stwierdzenie u pracownika objawów wskazujących na powstanie choroby zawodowej; stwierdzenia niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie zaliczono do żadnej z grup inwalidów.

 

  • Zlecenie pracownikowi świadczenia pracy zdalnej:

 

Jeżeli jest to możliwe ze względu na charakter wykonywanej przez pracownika pracy, pracodawca może polecić wykonywanie pracownikowi przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.

 

  • Odmowa dopuszczenia do pracy:

W sytuacji zidentyfikowania przez pracodawcę zagrożenia wystąpienia u danego pracownika wirusa COVID-19, pracodawca może nie dopuścić pracownika do świadczenia pracy w celu ochronny dobra innych pracowników oraz samego zakładu pracy. Pracodawca wskazuje pracownikowi na piśmie przyczynę odmowy dopuszczenia go do pracy, a także (jeżeli jest to możliwe) określa z góry okres tego braku podjęcia świadczenia pracy przez pracownika. Za ten okres pracownik otrzymuje takie samo wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby świadczył pracę.

 

  • Skierowanie pracownika na urlop wypoczynkowy:

Pracodawca nie może jednostronnie skierować pracownika, u którego zidentyfikował ryzyko wystąpienia wirusa COVID-19, na urlop wypoczynkowy, chyba że to jest urlop wypoczynkowy zaległy, to jest z poprzednich lat.

 

Możliwe jest natomiast uzgodnienie takiego urlopu z danym pracownikiem. Pracodawca nie może przy tym wydawać poleceń pracownikowi co do sposobu wykorzystania urlopu, poza przypadkiem urlopu zaległego.

 

  • Przepisy BHP:

 

Art. 211 kodeksu pracy

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;

5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;

6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;

7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powyżej wskazane obowiązki znajdują zastosowanie do obecnej sytuacji związanej z występowaniem wirusa COVID-19. W szczególności pracownik ma obowiązek stosować się do wytycznych pracodawcy, przekazanych w celu uniknięcia ewentualnego zakażenia tym wirusem w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.

 

 

ZLECENIOBIORCY (osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia)

 

 

  • Przepisy BHP:

 

Zleceniobiorcy świadczący pracę na podstawie umowy zlecenia mają obowiązek przestrzegać zasad BHP określonych w kodeksie pracy.

 

Zgodnie z art. 3041 kodeksu pracy: Obowiązki, o których mowa w art. 211, w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę.

 

Art. 211 kodeksu pracy

 

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;

5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;

6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;

7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Powyżej wskazane obowiązki znajdują zastosowanie do obecnej sytuacji związanej z występowaniem wirusa COVID-19. W szczególności zatrudniony ma obowiązek stosować się do wytycznych zleceniodawcy, przekazanych w celu uniknięcia ewentualnego zakażenia tym wirusem w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.

 

 

Informacje związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem wirusa COVID-19, znajdują się w specustawie: ustawa z dn. 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa ta weszła w życie w dniu 08.03.2020 r.

 

 

Na tym kończę mój dzisiejszy artykuł. Temat jest na pewno rozwojowy, a interpretacja przepisów jak zdążyłeś się przekonać po przeczytaniu mojego wpisu, w zakresie niektórych kwestii dość rozbieżna.

 

Dziękuję za Twój czas poświęcony na lekturę i zachęcam do podzielenia się swoją opinią w komentarzu.

 

*artykuł przygotowano w oparciu o następujące materiały:

K. Piwowarska „Koronawirus a uprawnienia i obowiązki pracodawcy” (Legalis)

M. Wojewódka „Podejrzenie o zarażenie koronawirusem może być podstawą do odsunięcia od pracy” (Lex)

K. Kołakowska „Koronawirus: Odpowiedzi na 5 najważniejszych dylematów pracodawcy” (Lex)

 

Udostępnij

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij

Tagi wpisu

Kategorie

Popularne wpisy